جزوه های آموزشی

۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۸

عینک و عدسی در گذر زمان

ترجمه و تالیف : جعفر انصاری نکو ، هانیه ناجی اصفهانی
۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۸

کتاب فرمول های کاربردی در عینک سازی

ترجمه و تالیف : جعفر انصاری نکو ، هانیه ناجی اصفهانی
۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۷

نور ، چشم ،عینک

ترجمه و تالیف : جعفر انصاری نکو ، هانیه ناجی اصفهانی