عینک های آفتابی، استانداردها و لزوم کاربرد فیلترهای محیطی مناسب

NikeGlasses3-750x500
عینک ویژه ورزشکاران المپیک ریو
۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۵
12345
آشنایی با سیستم اپتیکی چشم، عیوب انکساری و نسخه خوانی
۱۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵

عینک های آفتابی، استانداردها و لزوم کاربرد فیلترهای محیطی مناسب

1234

سطح: جزوه دوره مقدماتی

تدوین: مهندس عاطفه عجمی

سال انتشار: تابستان 1394