ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﺘﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻋﺪﺳﯽ اﮐﺴﯿﮑﻮن

۲۰۱۷-۰۵-۲۰ ۱۵_۰۷_۱۹-
تاریخچۀ تلسکوپ ( بخش اول)
۰۶ / ۰۶ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۸-۲۹ ۰۹_۵۴_۰۶-pexels-photo-265087 - Windows Photo Viewer
برای فروش بیشتر چگونه بنویسیم؟
۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۶

ﻃﺮاﺣﯽ اﭘﺘﯿﮑﯽ ﯾﮏ ﻋﺪﺳﯽ اﮐﺴﯿﮑﻮن

۲۰۱۷-۰۸-۲۸ ۱۷_۵۰_۲۷-horizontweb - Windows Photo Viewer

نویسنده

آﯾﺖ اﻟﻪ ﮐﺮﯾﻢ زاده (داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﭘﺘﯿﮏ و ﻟﯿﺰر )

ﭼﮑﯿﺪه

ﻋﺪﺳﯽ اﮐﺴﯿﮑﻮن ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺎ ﻋﺮض ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ را اﯾﺠﺎد  ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﮐﺴﯿﮑﻮن ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑـﺮای ﭘﺮﺗﻮهای ﻟﯿﺰر دارای  اﻧﺤﺮاف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮر ﻋﺪﺳﯽ،  آﺳﺘﯿﮕﻤﺎﺗﯿﺴـﻢ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دهند. در اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ﯾـﮏ ﻋﺪﺳـﯽ اﮐﺴﯿﮑﻮن ﮐﻪ دارای دو ﺳﻄﺢ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﻄﺢ اول و ﺑﺨﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺳﻄﺢ دوم آن ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ. ﺑﺎرﯾﮑﻪ ﻟﯿﺰر ﭘﺲ از دوﺑﺎر ﻋﺒﻮر در ﻋﺪﺳﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﻋﺪﺳﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه ابیراهی آﺳﺘﯿﮕﻤﺎﺗﯿﺴﻢ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎی اﮐﺴﯿﮑﻮن  ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺧﺎص از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر، ﯾﮏ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﯾﮏ اﮐﺴﯿﮑﻮن ﺧﻄﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻣﻮازی  را ﻃﻮری ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﻣﺤﻮر اﭘﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻬﻨﺎی ﺧﻂ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ.

۱

شکل(۱): عملکرد یک عدسی اکسیکون

اﮐﺴﯿﮑﻮن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺮوط ﺷﮑﺴﺘﯽ (ﻣﻨﺸﻮر ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﺨﺮوﻃﯽ) شکل (۲) و ﯾﺎ ﻣﺨﺮوط ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ، ﺗﻮری ﺷﯿﺸﻪ ای ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎ داﯾﺮه ﻫﺎی  ﻫﻢ ﻣﺮﮐﺰ ، ﻫﻮﻟﻮﮔﺮام ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﻋﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ  و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮐﺮوی ﻣﻨﻔﯽ (ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻂ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ) ﺳﺎﺧﺘﻪ شود.

۲

شکل(۲): اکسیکون به صورت مخروط شکستی

اﮐﺴﯿﮑﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﮐﺮوی ﻣﻨﻔﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪﺳﯽ داﺑﻠﺖ  و ﺗﻠﺴﮑﻮپ ﮔﺎﻟﯿﻠﻪ واﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪا، اﮐﺴﯿﮑﻮن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻠﺴﮑﻮپ، ﭘﺮوژﮐﺘﻮر و اﺗﻮﮐﻠﯿﻤﺎﺗﻮرﻫﺎ، ﺑﺮای ﻫﻢ ﺧﻂ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎت اﭘﺘﯿﮑﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ ﺧﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮری ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪ. اﯾﻦ روش ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﺨﻂ ﮐﺮدن اﭘﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻋﺪﺳﯽ اﮐﺴﯿﮑﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻋﺪﺳﯽ اﮐﺴﯿﮑﻮن و ﯾﮏ ﻟﻨﺰ ﻣﺜﺒﺖ، ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺣﻠﻘﻮی ﺷﮑﻞ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻨﮑﺎری ﻟﯿﺰر ﺑﻪ وﯾﮋه ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر ﭘﺎﻟﺴﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎری به دست می آید.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻟﻨﺰ اﮐﺴﯿﮑﻮن آﻧﺎﺳﺘﯿﮕﻤﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

ادامه این مطلب در نشریه کاوشگر شماره ۱۳۲ به چاپ رسیده است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *