بخش معلومات عمومی

۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۲۶_۱۶-Offshore-Energy.jpg (JPEG Image, 3000 × ۲۰۰۰ pixels) - Scaled (32%)

اصول غرفه داری و برخورد با بازدیدکننده نمایشگاهی

فرهنگ نمایشگاهی که دیگر زمان آن است تا آرام آرام در میان شرکت‌های مختلف و علاقه‌مند به حضور در نمایشگاه‌های مختلف جا افتاده و دیدگاه آنان را درباره تجارت گسترده از روش «فروش به جای نمایش» محصولات تغییر دهد. به […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۲۰_۲۹-۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۱۹_۴۰-۱ - Windows Photo Viewer - Windows Photo Viewer

تماشای تلویزیون هنگام صرف غذا ممنوع

صرف غذا همراه با تماشای تلویزیون یا مرور سایت ها، پیام ها و تصاویر در گوشی همراه، امروزه به نوعی رفتار و عادت در میان برخی افراد و خانواده ها تبدیل شده است؛ رفتار و عادات بد غذایی که به […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۱۴_۴۲-۳ - Windows Photo Viewer

ﮐﺎرﺷﯿﻔﺘﮕﯽ؛ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﯿﺎد، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد و اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﮐﺎر، ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ. آنها اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ (Narcissism) رﯾﺸﻪ در واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎرﺳﺴﯿﻮس دارد. ﻧﺎرﺳﺴﯿﻮس […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۹_۰۹_۲۰-beautiful-woman-green-eye-long-lashes-false-extremely-36108847 - Windows Photo V

ترفندهایی برای بزرگتر نشان دادن چشمها

سایه  بیشتر ما می دونیم که کانسیلر برای صورت یه ناجی واقعیه، اما افراد خیلی کمی هستن که میدونن سایه چشم میتونه بعضی اوقات فوراً شما رو نجات بده. سایه ای با رنگ روشن انتخاب کرده و مقدار خیلی کمی […]