مقالات فارسی

۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۲۶_۱۶-Offshore-Energy.jpg (JPEG Image, 3000 × ۲۰۰۰ pixels) - Scaled (32%)

اصول غرفه داری و برخورد با بازدیدکننده نمایشگاهی

فرهنگ نمایشگاهی که دیگر زمان آن است تا آرام آرام در میان شرکت‌های مختلف و علاقه‌مند به حضور در نمایشگاه‌های مختلف جا افتاده و دیدگاه آنان را درباره تجارت گسترده از روش «فروش به جای نمایش» محصولات تغییر دهد. به […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۲۰_۲۹-۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۱۹_۴۰-۱ - Windows Photo Viewer - Windows Photo Viewer

تماشای تلویزیون هنگام صرف غذا ممنوع

صرف غذا همراه با تماشای تلویزیون یا مرور سایت ها، پیام ها و تصاویر در گوشی همراه، امروزه به نوعی رفتار و عادت در میان برخی افراد و خانواده ها تبدیل شده است؛ رفتار و عادات بد غذایی که به […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۱۴_۴۲-۳ - Windows Photo Viewer

ﮐﺎرﺷﯿﻔﺘﮕﯽ؛ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﯿﺎد، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد و اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﮐﺎر، ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ. آنها اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ (Narcissism) رﯾﺸﻪ در واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎرﺳﺴﯿﻮس دارد. ﻧﺎرﺳﺴﯿﻮس […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۰۵_۴۰-۱ - Windows Photo Viewer

درج ﻧﻮری DNA در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل

ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺧﺒﺮ از  ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در درج ﻧﻮری ﺑﺎ  ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﻻ از ﯾﮏ رﺷﺘﻪ DNA ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﻣﻨﻔﺮد، ﺑﺪون ﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎور دادﻧﺪ. درج ﻧﻮری DNAﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ژن درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۰۳_۴۳-۲ - Windows Photo Viewer

چشم انسان از تمام حسگرهای نور قوی تر است

نتایج یک تحقیق جدید نشان داده که چشم انسان به شدت به نور حساس است و تقریباً از بیشتر دستگاه‌های حسگر حساس به نور بهتر عمل می‌کند. شرکت‌کنندگان در این پژوهش توانستند وجود یک فوتون را درون یک اتاق کاملاً […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۰۹_۳۱_۵۶-maxresdefault.jpg (JPEG Image, 1280 × ۷۲۰ pixels) - Scaled (91%)

اگر عینکتان از روی بینی لیز می خورد راهکارهای آن را بخوانید

هر شخصی که عینکی باشد حتی عینک دائمی هم که بزند شاید نتواند عینک را روی بینی نگهدارد و عینک از روی بینی لیز می خورد مخصوصاً در فصول گرم سال که تعریق باعث افزایش لیزخوردگی می شود. اکنون یک […]