مقالات فارسی

۱۴ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۴ ۰۹_۳۷_۰۰-۱ - Windows Photo Viewer

نقشه راه و برنامه تحقیقات راهبردی اروپا در زمینه نانوفتونیک

هدف اصلی برنامه تحقیقاتی راهبردی نانوفتونیک، مشخص کردن نقش و اثرات نانوفتونیک در جامعه امروزی و صنعت و ارائه چشم‌انداز آن برای بهبود خواص ادوات کنونی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. برنامه هماهنگ کننده یوفانون (EUPHONON coordination action) که توسط […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۲۶_۱۶-Offshore-Energy.jpg (JPEG Image, 3000 × ۲۰۰۰ pixels) - Scaled (32%)

اصول غرفه داری و برخورد با بازدیدکننده نمایشگاهی

فرهنگ نمایشگاهی که دیگر زمان آن است تا آرام آرام در میان شرکت‌های مختلف و علاقه‌مند به حضور در نمایشگاه‌های مختلف جا افتاده و دیدگاه آنان را درباره تجارت گسترده از روش «فروش به جای نمایش» محصولات تغییر دهد. به […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۲۰_۲۹-۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۱۹_۴۰-۱ - Windows Photo Viewer - Windows Photo Viewer

تماشای تلویزیون هنگام صرف غذا ممنوع

صرف غذا همراه با تماشای تلویزیون یا مرور سایت ها، پیام ها و تصاویر در گوشی همراه، امروزه به نوعی رفتار و عادت در میان برخی افراد و خانواده ها تبدیل شده است؛ رفتار و عادات بد غذایی که به […]
۱۳ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۳ ۱۱_۱۴_۴۲-۳ - Windows Photo Viewer

ﮐﺎرﺷﯿﻔﺘﮕﯽ؛ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﯿﺎد، ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد و اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﮐﺎر، ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ. آنها اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ (Narcissism) رﯾﺸﻪ در واژه ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎرﺳﺴﯿﻮس دارد. ﻧﺎرﺳﺴﯿﻮس […]