مقالات فارسی

۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۸_۵۴_۲۱-۱ - Windows Photo Viewer

ارائه خدمات به مشتریان را هیجان انگیز کنید

آیا می‌دانید چرا ارائه خدمات به مشتریان هیجان‌انگیز است؟ امروزه عملکرد این خدمات مانند تور ماهیگیری بزرگی است تا رسانه‌های اجتماعی را از شایعات منفی علیه شما پاکسازی کند. خدمات به مشتریان به‌دلیل توانایی پذیرفتن و گوش دادن مطالب نظیر […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
kids-glasses-frame-with-strap-size-44-16

انتخاب عینک مناسب برای کودکان

هنگام خرید عینک برای کودک چه نکات ضروری را باید رعایت کنیم؟ بیشتر والدین در یافتن عینکی با فریم مناسب که کودک مایل به استفاده از آن باشد و دوام کافی نیز داشته باشد، دچار مشکل هستند. با توجه به […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۸_۴۳_۰۲-Child-with-glasses - Windows Photo Viewer

ساخت عینک‌های الکترونیکی برای درمان تنبلی چشم کودکان

تنبلی چشم یا آمبلیوپی (Amblyopia) یک اختلال رایج در میان کودکان است. حدود ۲ تا ۳ درصد از کودکان به تنبلی چشم دچار هستند. این عارضه در دراز مدت منجر به کوری می‌شود. اگر در اوایل سنین رشد کودک رشته‌های […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۸_۳۶_۱۲-Polycarbonate-vs-glass-hero1 - Windows Photo Viewer

اﺛﺮ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

(قسمت اول)  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋه اﺷﻌﻪ فرا ﺑﻨﻔﺶ روی ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ در رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ […]