مقالات فارسی

۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۸_۴۳_۰۲-Child-with-glasses - Windows Photo Viewer

ساخت عینک‌های الکترونیکی برای درمان تنبلی چشم کودکان

تنبلی چشم یا آمبلیوپی (Amblyopia) یک اختلال رایج در میان کودکان است. حدود ۲ تا ۳ درصد از کودکان به تنبلی چشم دچار هستند. این عارضه در دراز مدت منجر به کوری می‌شود. اگر در اوایل سنین رشد کودک رشته‌های […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۸_۳۶_۱۲-Polycarbonate-vs-glass-hero1 - Windows Photo Viewer

اﺛﺮ رﻧﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ

(قسمت اول)  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋه اﺷﻌﻪ فرا ﺑﻨﻔﺶ روی ﭼﺸﻢ اﻧﺴﺎن، ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎی آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﻋﯿﻨﮏﻫﺎ در رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۸_۳۳_۲۴-۶۳۵۳۶۶۳۹۰۲۰۳۵۷۸۳۱۲_۳dcinema800 - Windows Photo Viewer

مشاهده فیلم‌های سه بعدی بدون عینک

در حالی که علاقه به مشاهده فیلم های سه بعدی روز به روز در حال افزایش است، استفاده از عینک های ویژه برای مشاهده این نوع فیلم ها امری آزاردهنده تلقی می‌شود.گروهی از محققان دانشگاه ام آی تی، موفق به […]
۱۲ / ۰۲ / ۱۳۹۶
۲۰۱۷-۰۵-۰۲ ۱۸_۳۱_۵۳-header - Windows Photo Viewer

کوتینگ های رنگی (قسمت اول)

با افزودن اکسید فلزی در خلأ می توان کوتینگ جاذب یا در واقع همان کوتینگ رنگی را بر روی عدسی اعمال کرد. این کوتینگ ها چندین مزیت دارند: کوتینگ های رنگی را می توان پاک کرد و عدسی را با […]