کتاب های آموزشی

۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۸

عینک و عدسی در گذر زمان

ترجمه و تالیف : جعفر انصاری نکو ، هانیه ناجی اصفهانی
۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۸

کتاب فرمول های کاربردی در عینک سازی

ترجمه و تالیف : جعفر انصاری نکو ، هانیه ناجی اصفهانی
۰۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷

فصلنامه آموزشی ، خبری و فنی مهندسی علوم و فناوری شیشه

فصلنامه آموزشی ، خبری و فنی مهندسی علوم و فناوری شیشه سال دوم ، شماره پنجم ، پاییز ۹۲
۰۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷

فصلنامه آموزشی ، خبری و فنی مهندسی علوم و فناوری شیشه

فصلنامه آموزشی ، خبری و فنی مهندسی علوم و فناوری شیشه سال دوم ، شماره ششم ، زمستان ۹۲
۰۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷

فصلنامه آموزشی ، خبری و فنی مهندسی علوم و فناوری شیشه

فصلنامه آموزشی ، خبری و فنی مهندسی علوم و فناوری شیشه سال سوم ، شماره هفتم ، بهار ۹۳
۰۹ / ۱۰ / ۱۳۹۷

فصلنامه آموزشی ، خبری و فنی مهندسی علوم و فناوری شیشه

فصلنامه آموزشی ، خبری و فنی مهندسی علوم و فناوری شیشه سال سوم ، شماره هشتم ، تابستان ۹۳